NAME SCORE(%) YEAR
V.Gayatri 97.8 2015
G.Gurudarshna 97.8 2015
S.Nandha Krishnan 97 2016
B.Kailash Babu 97 2016
S.S.Akash Kumar 97.4 2017
A. Vasanth Kumaran 97.4
E.Pavan Siddharth 98.8 2018
B.Nikila 97.6 2019
T.Vishnu Priya 97 2020